Đối tác

Bản đồ mục tiêu

Tin tức | Tin nội bộ

Thông tư 45/2009/TT-BCA (C11) Hướng dẫn thi hành Nghị định 52/2008/NĐ-CP

Thông tư 45/2009/TT-BCA(C11) Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Nghị định 52 về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Nghị định 52/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ